اخرین اخبار

ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات

بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب، ماخذ محاسبه مالیاتی محسوب می‌شود و چنانچه صورتحساب در دسترس نباشد یا از ارائه آن خوداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات براساس بهای روز کالا و خدمات محاسبه می‌شود.

ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات

بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب، ماخذ محاسبه مالیاتی محسوب می‌شود و چنانچه صورتحساب در دسترس نباشد یا از ارائه آن خوداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، ماخذ محاسبه مالیات براساس بهای روز کالا و خدمات محاسبه می‌شود.

تبصره؛ موارد زیر جزء ماخذ محاسبه مالیات به شمار نمیروند:

الف ـ تخفیفات اعطایی

ب ـ مالیات‌هایی که قبلا توسط عرضه کنندگان خدمات یا کالا پرداخت شده است.

ج ـ مالیاتهایی که هنگام عرضه کالا یا خدمات به طور غیرمستقیم و عوارضی به آنها تعلق میگیرد.

ماخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا که شامل قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه  باشد، به علاوه حقوق ورودی شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در اوراق گمرکی

تبصره؛ معادل ارزش ریالی مربوطه به ما به ازاء واردات خدمات مزبور، ماخذ محاسبه مالیات واردات خدمات محسوب میشود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده  1/5 درصد میباشد.

تبصره؛ نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های خاص به صورت زیر میباشد:

۱- ۱۲ درصد برای انواع سیگار و محصولات دخانیاتی

۲- ۲۰ درصد برای انواع بنزین و سوخت هواپیما

 مالیاتهایی که مودیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیتهای اقتصادی خود به استناد

صورتحسابهای صادره موضوع این قانون پرداخت کرده‌اند، حسب مورد از مالیاتهای وصول شده توسط آنها کسر و یا به آنها برگردانده میشود. دستگاه‌ها و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیتهای اقتصادی مودی به شمار میرود.

تبصره ۱؛ چنانچه مودیانی که مشمول حکم این ماده هستند، در هر دوره مالیاتی اضافه

پرداختی داشته باشند مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره‌های بعد مودیان منظور میگردد  و در صورت تقاضای مودیان اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی‌های جاری درآمد مربوط مسترد می‌شود.

تبصره ۲؛ چنانچه مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نگردند، مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله استرداد نمیشود.

تبصره ۳؛ چنانچه مودیان به عرضه توام کالا‌ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات مشغول باشند، صرفا مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا‌ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور میگردد.

تبصره ۴؛ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مودیان بابت کالا‌های خاص موضوع تبصره ماده ۱۶ و بند‌های ب، ج، د، ماده ۳۸ این قانون صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالا‌ها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان از مالیاتهای وصول شده قابل کسر و یا استرداد به آنها میباشد.

تبصره ۵ ؛ آن قسمت از مالیاتهای ارزش افزوده پرداختی مودیان که از مالیات‌های وصول شده کسر یا استرداد نمی شود، جز هزینه‌های قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم به شمارمیرود.

تبصره ۶ ؛ وجوه اضافه که از مودیان بابت مالیات دریافت میشود، در صورتی که طی مدت ۳ ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نگردد مشمول خساراتی به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تاخیر میگردد.

تبصره ۷؛ طبق مقررات این قانون مالیاتهایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداریها و دهیاری‌ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت میشوند، قابل تهاتر و یا استرداد هستند.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
اخرین اخبار

مطالب مرتبط

آیا استانداردهای ایزو و کیفیت متفاوت است ؟
سرمایه شرکت