اخرین اخبار

اشخاص موظف به پرداخت مالیات

اشخاص موظف به پرداخت مالیات

تمامی مالکین اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران مشمول پرداخت مالیات می باشند.

تعریف مالیات :

مالیات وجهی است که پرداخت آن به دولت، برای بهره وری از امکانات، منابع، خدمات عمومی و ضروری، دفاع همگانی و ابادانی کشور  لازم می باشد.

اشخاص موظف به پرداخت مالیات

تمامی مالکین اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به اموال یا املاک واقع در ایران

کلیه درآمدهای هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران که در داخل یا خارج از کشور به دستمی‌آورد.

کلیه درآمدهایی که در ایران توسط هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران به دستمی‌آید.

کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران توسط هر شخص حقوقی ایرانی تحصیلمی‌شود.

کلیه درآمدهایی که در ایران توسط هر شخص غیرایرانی اعم از حقیقی یا حقوقی کسبمی‌شود و همچنین کلیه درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی از ایران بدستمی‌آید.

اشخاص غیر موظف به پرداخت مالیات:

دستگاههایی که بودجه آنها توسط دولت به دستمی‌آید.

موسسات دولتی و وزارتخانه ها

شهرداری ها

تبصره

 (1درآمدهای به دست امده از فعالیتهای اقتصادی از قبیل فعالیتهای صنعتی، تجاری، معدنی، خدماتی و دیگر فعالیتهای تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز حاصل می شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ این قانون شامل مالیات می‌باشد. مسئولان اداره امور در این‌گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور موظفند تا تکالیف مزبور را طبق مقررات این قانون انجام دهند. در غیر این صورت مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی خواهند داشت.

 (2شرکتهایی که تمام یا بخشی از سرمایه آن ها به اشخاص و موسسههای مذکور در بندهای فوق تعلق دارد، سهم درآمد یا سود آنها از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
اخرین اخبار

مطالب مرتبط

دفاتر بازرگانی
تشویقات مالیاتی