Uncategorized

ثبت شرکت تضامنی

تشکیل و تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکت‎نامه، به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت‎ها‎ انجام می‎شود. در شرکت‎نامه مذکور باید موضوع فعالیت شرکت، مرکز اصلی، آدرس کامل به همراه اسامی شرکا، شماره شناسنامه و محل سکونت قید شود. برای تشکیل موسسه تضامنی تمام سرمایه نقدی تودیه می‎گردد و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد، باید تقویم و ارائه شود. به هنگام تاسیس شرکت تضامنی، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع همان آئین نامه داخلی شرکت است، توسط موسسین تنظیم می‎شود. مطابق ماده 195 قانون شرکت‎ها‎، ثبت کلیه شرکتهای تضامنی در این قانون ضرورت دارد و تابع مقرارت قانون ثبت دیگر شرکتهاست.

  • چگونگی اداره شرکت‎ها‎ی تضامنی

اول-نحوه انتخاب و عزل مدیر

  • مدیر شرکت تضامنی از میان اعضا شرکت انتخاب می‎شود و طبق ماده 120 ق.ت می‎تواند یکی از اعضای غیر شرکا باشد. در صورتی که مدیر از میان اعضای غیرشرکا انتخاب شود، با تصمیم همه شرکا قابل عزل می‎باشد.
  • در صورتی که عزل مدیر بدون دلیل موجه باشد، وی می‎تواند حقوق، ضرر و زیان خود از شرکت مطالبه نماید.
  • مدیر یا مدیران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نیستند و حق استعفا نیز ندارد مگر با توافق سایر شرکای شرکت تضامنی.
  • در صورتی که مدیر یا مدیران در اساسنامه انتخاب شده باشند، با تغیر اساسنامه احتمال تغییر مدیر نیز وجود دارد.
  • اگر مدیر شرکت تضامنی در شرکتنامه یا اساسنامه انتخاب نشده اما انتخاب وی بعداً انجام شده باشد، شرکا می‎توانند مدیر مذکور را عزل نمایند. لازم به ذکر است که مدیر در این مورد حق استعفا دارد.

دوم ـ محدوده اختیارات مدیر

مدیر شرکت تضامنی برای متعهد ساختن شرکت در مقابل اشخاص ثالث باید به نام شرکت و درحدود و ثغور اختیارات خود اقدام به تصمیم گیری‎ها‎ی صحیح نماید. این اختیارات در دو حوزه مشخص شده اند:

1-  براساس ماده 132 ق. ت تقسیم تا زمان جبران ضررهای وارده به شرکت ممنوع می‎باشد.

2-  طبق ماده 134 ق.ت انجام فعالیت‎ها‎ی مربوط به عملیاتهای تجارتی

 

سوم ـ مسئولیت‎ها‎ی مدنی مدیر

عقد وکالت تعیین کننده مسئولیت‎ها‎ی مدنی مدیر شرکت تضامنی می‎باشد که بر اساس آن مدیر در مقابل شرکا تابع اصول کلی  حقوق مدنی می‎باشد، به ویژه در مواردی که محدوده اختیارات مدیران در اساسنامه تعیین شده است.

  • تقسیم سود در شرکت تضامنی

سود حاصل از فعالیت‎ها‎ی شرکت به نسبت سهم الشرکه بین شرکا تقسیم می‎شود،البته براساس شرکتنامه ممکن است این امر طور دیگری رقم خورده باشد. از اینرو دادن هر نوع سود به شرکا تا زمانی که کمبود خسارات وارده به شرکت جبران نشده باشد، ممنوع خواهد بود. این امر براساس مواد 119 و 132 ق.ت می‎باشد.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟
Uncategorized

مطالب مرتبط

اقدامات قبل از ثبت شرکت
ثبت شرکت سهامی عام