نحوه اخذ مجوز ثبت و پروانه فعالیت 


ماده‌ 5- ثبت‌ موسسات‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ در منطقه‌، موکول‌ به‌ ارایه‌ مجوز ثبت‌ که‌ توسط‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ صادر می‌شود و ثبت‌ هر گونه‌ تغییرات‌ بعدی‌ در اساسنامه‌، میزان‌ سرمایه‌ و سهام‌ موسساتی‌ که‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشند موکول‌ به‌ ارایه‌ موافقت‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ است‌.

ماده‌ 6- برای‌ تحصیل‌ مجوز ثبت‌، مدارک‌ و اطلاعات‌ زیر باید به‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ تسلیم‌ شود:
الف‌- اساسنامه‌ موسسه‌.
ب‌- میزان‌ سرمایه‌ موسسه‌، رسید یا گواهینامه‌ تعهد پرداخت‌ آن‌.
پ‌- سهام‌ نقدی‌ و غیر نقدی‌ و نحوه‌ پرداخت‌ آنها.
ت‌- صورت‌ اسامی‌ سهامداران‌، بازرسان‌ و مدیران‌ و تابعیت‌ و تعداد سهام‌ هر یک‌ از آنها.
ث‌- اسناد و مدارک‌ و اطلاعات‌ دیگری‌ که‌ معرف‌ صلاحیت‌ مالی‌ و و موسسه‌ و حسن‌ شهرت‌ مدیران‌ آن‌ باشد.
تبصره‌ – مجوز ثبت‌ صادر شده‌ برای‌ مدت‌ 6 ماه‌ اعتبار دارد. در صورت‌ عدم‌ ثبت‌ موسسه‌ ظرف‌ مهلت‌ مذکور باید مجدداً مجوز ثبت‌ تحصیل‌ شود.

ماده‌ 7- بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ 30 روز از تاریخ‌ تسلیم‌ آخرین‌ مدارک‌ و اطلاعات‌ خواسته‌ شده‌ بار عایت‌ ماده‌ (28) قانون‌ چگونگی‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاری‌- صنعتی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌- مصوب‌ 1372 – و مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ نظر خود را اعم‌ از قبول‌ یا رد تقاضا به‌ طور کتبی‌ به‌ سازمان‌ اعلام‌ نماید.
تبصره‌ – در صورتی‌ که‌ متقاضی‌ به‌ نظر اعلام‌ شده‌ اعتراض‌ داشته‌ باشد می‌ تواند ظرف‌ 30 روز اعتراض‌ خود را به‌ مجمع‌ عمومی‌ بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ تسلیم‌ کند. تصمیم‌ مجمع‌ مزبور قطعی‌ و لازم‌الاجراست‌.

ماده‌ 8- بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ با دریافت‌ گواهی‌ ثبت‌ موسسه‌ در منطقه‌، پروانه‌ فعالیت‌ برای‌ بیمه‌ اتکایی‌، یک‌ یا چند رشته‌ بیمه‌ مستقیم‌ و یا هر دو صادر خواهد کرد.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟