مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی 


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی (اشخاص حقیقی)

1. در خواست صدور کارت بازرگانی
2. کپی مدرک تحصیلی(حداقل دیپلم)
3. کپی کارت ملی
4. تکمیل 1 برگ فرم عضویت اتاق(تایپ فارسی-لاتین)
5. تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی
6. تکمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی(تایپ فارسی)
7. اصل و کپی فرم بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی(فرم الف)
8. تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین(فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تائید سابقه تجاری بیش از 3 سال(دارندگان مدارک دانشگاهی و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیاز به معرف ندارند)
9. اصل و کپی فرم تعهدنامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی(فرم د)
10.دو برگ اصل اظهار نامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد.
11.اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر،از اداره ثبت شرکتها
12.اصل و فتوکپی گواهی عدم سوء پیشینه
13. 5 قطعه عکس 4×3 (جدید،تمام رخ،ساده)
14.دو سری فتوکپی از کلیه صفحات شناسنامه متقاضی(حداقل سن 21 سال تمام)و رویت اصل آن
15.دو برگ فتوکپی کارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن
16.دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مالکیت شش دانگ یا ارائه اجاره نامه محضری محل کار.(در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار،ارائه دو سری فتوکپی از کلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند،چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند،ارائه رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرف متقاضی کارت الزامی است.)
17.اصل و فتوکپی فیش 440000 ریالی به حساب جاری سیبا 2175800203001 بانک ملی در وجه سازمان بازرگانی استان اصفهان با ذکر نام شرکت
18.اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.
تذکر 1. کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
تذکر 2. در صورتی که متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه کننده ملزم به ارائه وکالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی می باشد.
تذکر 3. هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی تواند داشته باشد.


مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی و عضویت در اتاق بازرگانی (اشخاص حقوقی)

1- تکمیل سه برگ فرم عضویت اتاق و تعهدنامه عضویت در اتاق .
2- تکمیل پنج برگ فرم مشخصات بازرگانی .
3- اصل و کپی فرم بانکی مبنی بر حسن اعتبار بانکی (فرم الف).
4- تکمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین (فرم ج) و کپی کارت بازرگانی بانضمام نامه کتبی از معرفین مبنی بر تایید تجاری بیش از 3 سال َ(دارندگان مدرک دانشگاهی لیسانس و همچنین دارندگان مجوز تولید از یکی از وزارتخانه های تولیدی نیازی به معرفی ندارند ).
5- اصل و کپی فرم تعهد نامه دریافت کارت بازرگانی و تصدیق امضاء منقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی (فرم د).
6- دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به تایید اداره ثبت رسیده باشند
7- اصل و کپی گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها .
8- اصل و کپی گواهی عدم سوء پیشینه .
9- چهار قطعه عکس 4*6 (جدید ، تمام رخ ،سالم ).
10- دو سری کامل کپی از تمام صفحات شناسنامه (سن متقاضی حداقل 18 سال تمام )و رویت اصل .
11- دو سری کپی کارت پایان خدمت یا کپی معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل ان .
12- دو سری کپی از کلیه صفحات سند مالکیت ششدانگ ، یا ارائه اجاره نامه مخصوص محل کار در صورت عادی بودن اجاره نامه محل کار ارائه دو سری کپی از کلیه صفحات سند و رویت اصل سند . چنانچه به صورت شاع تنظیم شده باشد علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این سند رضایت نامه کتبی سایر مالکین از طرفین متقاضی الزامی است .

تذکـــر :
1- عدم اشتغال تمام وقت در دستگاهای دولتی (قوای سه گانه )
2- حضور متقاضی کارت در کلیه مراحل الزامی است .
3- هر شخص بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند داشته باشد .

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟