ثبت شرکت و مالکیت های صنعتی و معنوی 


فصل اول – تعاریف:

ماده 1- در این تصویب‌نامه واژه‌های زیر به جای عبارت‌های مشروح مربوط به کار می‌رود:

1-1- کشور : کشور جمهوری اسلامی ایران
2-1- منطقه : هر یک از مناطق آزاد تجاری – صنعتی
3-1- سازمان : سازمان هر منطقه آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
4-1- قانون: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 7/6/1372
5-1- شورای عالی: شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران
6-1- واحد ثبتی: مرجع ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی هر یک از سازمان‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی
7-1- شعبه شرکت یا موسسه: شعبه یک شرکت یا موسسه، شخس حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه مذکور می‌باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس، شرکت یا موسسه فرعی آن محسوب می‌شود.
8-1- نماینده شرکت یا موسسه: نماینده یک شرکت یا موسسه، شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت یا موسسه به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه، تعهدات شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می‌شود.

فصل دوم – ایجاد و و ظایف واحد ثبتی:

ماده 2- سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی در آن منطقه، واحدی را به نام واحد ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی تاسیس می‌کند.

ماده 3- وظایف واحد ثبتی عبارتند از:

1-3- ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایرانی و خارجی
2-3- ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی
3-3- ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی
4-3- ثبت دفاتر تجاری بازرگانان
5-3- پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری واقع در حوزه هر منطقه
6-3- ثبت بانکها و موسسات اعتباری با رعایت آیین‌نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
7-3- ثبت شرکت‌های بیمه طبق مقررات حاکم در مناطق آزاد

به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند. عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.

ماده 11- هر ذی‌نفعی می‌تواند از مندرجات پروند‌ه‌های ثبتی مربوط اطلاع یافته تقاضای دریافت رونوشت مصدق نماید.

ماده 12- واحد ثبتی موظف است مراتب تاسیس شرکت یا موسسه و تغییرات آن را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت به منظور درج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و روزنامه محلی به هزینه متقاضی به آن روزنامه اعلام نماید.

ماده 13- تقاضای ثبت علایم و اسامی تجاری – صنعتی و ثبت اختراعات و اشکال و ترسیمات صنعتی در منطقه به موجب اظهارنامه صورت می‌گیرد و شرایط ثبت آن در واحد ثبتی طبق دستورالعمل اجرایی مصوب سازمان هر منطقه خواهد بود.

ماده 14- کلیه اشخاص حقیقی ایرانی که طبق قانون تجارت به امور بازرگانی در منطقه مبادرت دارند موظفند نام خود یا مدیران خود را مطابق مقررات این تصویب‌نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی به ثبت برسانند.

ماده 15- ثبت اسامی اشخاص حقیقی ایرانی و خارجی در دفاتر ثبت یا تنظیم و تسلیم سه نسخه اظهارنامه‌ که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ اعلام واحد ثبتی انجام می‌گیرد و حاوی نکات زیر می‌باشد به عمل می‌آید:

نام و نام خانوادگی بازرگان

تاریخ و محل تولد، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه بازرگان و تصویر اوراق شناسنامه برای اشخاص حقیقی ایرانی و گذرنامه برای اشخاص حقیقی خارجی

تابعیت اصلی و فعلی افراد مزبور در صورت تحصیل تابعیت دیگر و تاریخ و چگونگی اخذ تابعیت مزبور

تاریخ ورود به منطقه و شماره و محل صدور پروانه اقامت و محل اقامت اتباع خارجی

اقامتگاه قانونی اشخاص حقیقی

شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب بند (5) ماده (3) این تصویب‌نامه به عمل آمده است.

رشته فعالیت تجاری داخلی یا خارجی یا هر دو در هر مورد

سایر مشخصات تجاری بازرگانان از جمله شماره ثبت، علایم تجاری، کتاب رمز تجارتی و غیره

ماده 16- واحد ثبتی مکلف است، پس از ثبت مفاد اظهارنامه در دفتر ثبت تجارتی، ظرف حداکثر ده روز از تاریخ تسلیم، یک نسخه امضا شده از اظهارنامه ثبت را ممهور به مهر واحد به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به واحد ذی‌ربط در سازمان ارسال کند.

ماده 17- اظهارکننده موظف است ظرف مدت یک هفته هرگونه تغییراتی را در مفاد اظهارنامه، طی اظهارنامه جدیدی که در سه نسخه تنظیم می‌شود تهیه و به واحد ثبتی سازمان تسلیم کند تا در دفتر ثبت تجارتی واحد ثبتی قید گردد.

ماده 18- اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق مقررات این تصویب‌نامه اسم خود را ثبت می‌نمایند مکلفند در سربرگ اوراق تجارتی و برگ‌های فروش و سفارش و هر نوع اسناد و مدارک تجارتی که به کار می‌برند ضمن درج عنوان تجارتی، شماره ثبت خود را نیز قید نمایند.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟