تغییر در نام شرکت با مسئولیت محدود

برای تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود اقدامات و مدارک زیر لازم و ضروری است:

تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه و امضای ذیل آن توسط کلیه شرکاء با قید میزان سهم الشرکه خود.

اگر تعداد شرکاء 12 نفر یا بیشتر باشند انتخاب و قید نام اعضای هیات نظارت در صدر صورت جلسه ضروری است و هیات ناظر باید ذیل صورتجلسه مزبور را امضاء کنند.

یک نفر از شرکا یا وکیل رسمی شرکت ظرف یک ماه از تاریخ صدور به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکت ها مراجعه و بعد از تعیین نام و اخذ موافقت مسئول مربوطه، نسبت به ثبت آگهی اقدام می نماید.

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟