ثبت شرکت /نمایندگی در منطقه آزاد قشم 

شرکت با مسئولیت محدود

1. دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
2. دو نسخه تقاضا نامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
3. دو نسخه اساسنامه شرکت با مسولیت محدود که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
4. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضاء شرکاء رسیده باشد
5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران شرکت ( در صورتیکه شرکاء اتباع خارجی باشند تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد )
6. دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
7. ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت

شرکت سهامی خاص

1. دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد .
2. دو نسخه اظهار نامه که توسط سرمایه گذار تکمیل شده و ذیل آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد .
3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که ذیل آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد .
4. دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه اعضاء رسیده باشد
5. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران ، مدیران و بازرسان ( در صورتیکه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد )
6. گواهی بانکی دال بر تادیه حداقل 35 % سرمایه به یکی از بانکهای منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس ( در صورتیکه تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است )
7. دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
8. ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت
9. چنانچه سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن ضروری است .

ثبت موسسات غیر تجاری

1. دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری
2. دو نسخه اساسنامه
3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4. تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی موسسین
5. ارائه مجوز فعالیت از سازمان
6. ارائه تاییدیه پرداخت هزینه های ثبت

تماس با کارشناس