7 اردیبهشت 1396
چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی

چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی

چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی برای درک بهتر چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی باید بدانیم که سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در حال […]
20 بهمن 1395
تنظیم اظهار نامه مالیاتی

چگونگی تنظیم اظهار نامه مالیاتی

تنظیم اظهار نامه مالیاتی سیاست و برنامه عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در حال حاضر اخذ الکترونیکی اظهارنامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ارسال الکترونیکی اظهارنامه،مشروط […]
تماس با کارشناس