18 اسفند 1395
پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر پلمپ دفاتر به معنای منگوله دار کردن و برگ شماری دفتر می باشد تا امکان کم یا زیاد نمودن ورقی از آن نباشد.در صورت […]
تماس با کارشناس