15 فروردین 1396
شرکتهای دولتی

منظور از شرکتهای دولتی چیست ؟

شرکتهای دولتی منظور از شرکتهای دولتی چیست؟ در قوانین کشوری ، شرکتهای دولتی با تعاریف گوناگونی ارائه شده اند. براساس ماده 4 قانون مدیریت کشوری، شرکت […]
تماس با کارشناس