21 اسفند 1395
انواع ثبت سهام

انواع ثبت سهام

انواع ثبت سهام چنانچه در شرکت‌های سهامی، سهام بانام باشد،نام و مشخصات دارنده سهم برروی ورقه سهام درج می‌شود.همچنین طبق ماده۴۰ قانون تجارت، نقل وانتقال سهام […]
تماس با کارشناس