22 اسفند 1395
افراد موظف به پرداخت مالیات

افراد موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده

افراد موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده افراد موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده چه افرادی هستند ؟ تمامی اشخاص حقوقی و همچنین حقیقی، […]
8 اسفند 1395

تشویقات مالیاتی

مبنی بر ماده 189 مقررات مالیاتی، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در 3 سال پیاپی ترازنامه مالیاتی و حساب‌های موجود در دفاتر روزنامه و کل […]
تماس با کارشناس