1 اسفند 1395
ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات

ماخذ نرخ و نحوه محاسبه مالیات بهای کالا یا خدمات مندرج در صورتحساب، ماخذ محاسبه مالیاتی محسوب می‌شود و چنانچه صورتحساب در دسترس نباشد یا از […]
تماس با کارشناس