22 اسفند 1395
سرنوشت شرکت بدون مجوز

سرنوشت شرکت بدون مجوز

سرنوشت شرکت بدون مجوز اگر شرکتی مجوز ثبت نداشته باشد چه اتفاقی می‎افتد؟ سرنوشت شرکت بدون مجوز چه می شود ؟ اگر چه اخذ مجوز برای […]
19 اسفند 1395
روش اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران در شرکتهای ثبتی

روش اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران در شرکتهای ثبتی

آیا گرفتن نمایندگی شرکتهای خارجی نیاز به مراجعه به شرکتهای ثبتی دارد؟   روش اخذ نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران در شرکتهای ثبتی جهت اخذ نمایندگی […]
تماس با کارشناس