اخرین اخبار

حسابرسی در شرکت تضامنی صرافی

حسابرسی در شرکت تضامنی صرافی

حسابرسی در شرکت تضامنی صرافی به چه صورت انجام می شود ؟ در شرکت های صرافی شرکا در هر سال یک حسابرس ، جهت حسابرسی صورت های مالی به مدت 1 سال تعیین می نمایند.

 

وظایف حسابرسان در شرکت های تضامنی صرافی :

 

1: بررسی صحت و درستی صورت های مالی صرافی براساس قوانین واستانداردهای حسابداری، و ائین نامه و دستورالعمل های بانک مرکزی

2: تهیه و ارائه گزارش حسابرسی صرافی به بانک

3: تهیه و ارائه گزارش های ویژه در خصوص عملکرد صرافی از حیث رعایت مقررات بانک مرکزی

 

حسابرسی در شرکت تضامنی صرافی

 

تذکر :

1:حسابرسانی که به مدت 4 سال مسئولیت حسابرسی صرافی را داشته اند نمی توانند برای سال بعدی به عنوان حسابرس انتخاب شوند.

2:تمامی حقوق و مزایای حسابداران در رابطه با گزارش های مورد درخواست بانک مرکزی بر عهده صرافی ها می باشد.

 

سال مالی و صورت های مالی صرافی ها :

 

سال مالی صرافی ها از اول فروردین ماه سال شروع شده و تا اخر سال خاتمه می یابد. به غیر از اولین سال مالی که از تاریخ تاسیس شرکت شروع شده و تا پایان سال اتمام می یابد.

 

صورت های مالی سالانه :

 

1:حسابرسی صورت های مالی صرافی ها باید توسط حسابرس انجام شود.

2:بعد از انقضای هر سال مالی هئیت مدیره موظف است در مدت زمان حداکثر 4 ماه، صورت های مالی صرافی را به ضمیمه گزارشی در رابطه با فعالیت و وضع عمومی صرافی در طی سال مالی مذبور تنظیم نماید.

 

مقررات اجرایی در صرافی ها :

 

1:فعالیت های صرافی ها باید با توجه به چارچوب دستورالعمل های اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صراف های مصوب شورای پول و اعتبار، بخش نامه های بانک مرکزی و دیگر قوانین مربوطه باشد.

2:هیئت مدیره صرافی موظف است که در هنگام به اتمام رسیدن اجاره نامه فعالیت صرافی، اقدام به تمدید آن نماید.

3:صرافی ها موظفند روزانه تمامی رویداد های مالی خود را بر اساس قوانین موجود در چارچوب استانداردهای حسابرسی، ثبت نمایند.

4: صرافی ها باید تمامی امار و اطلاعات معاملات ارزی خود را در سامانه اعلامی از طرف بانک مرکزی و سایر قوانین تعیین شده از سوی محل امضای شرکای بانک، ثبت نمایند و اقدام به ارسال و اعلام ان را به بانک مرکزی نمایند.

5:تمامی سرمایه های متعلق به صرافی ها در حسابی به نام صرافی در بانک ها و موسسات اعتباری نگهداری می شوند و صرافی ها موظفند که تمامی مشخصات حساب های ارزی و ریالی خود را به بانک مرکزی اعلام نمایند.

 

نکته :

انجام هر گونه عملیاتی از قبیل واریز و یا نگهداری وجوه متعلق به صرافی ممنوع می باشد.

 

6:مدیران صرافی موظفند در هر زمانی که بانک مرکزی تعیین نماید شرایط لازم رسیدگی را برای بازرسان بانک مرکزی فراهم کنند و تمامی مدارک و اسناد دفاتر را جهت بازرسی به ان ها تسلیم نمایند.

7: انجام هر گونه تغییرات در صرافی ها باید با موافقت نامه بانک مرکزی انجام شود.

8:صرافی ها مجاز به استفاده از دارایی شرکت به عنوان وثیقه نمی باشند.

9: تمامی تعهدات مالی ناشی از حواله های صادر شده به مشتریان نباید از 2 برابر میزان اخرین سرمایه صرافی زیادتر شوند.

10:مواردی که در اساسنامه پیش بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات جاری کشورمی باشد که این قوانین شامل موارد زیر می باشد:

 

قانون پولی و بانکی کشور

قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن

قانون تنظیم بازار غیرمتشکل محل امضای شرکا و آیین نامه های آن

قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی و دستورالعمل های مرتبط با آن

سایر قوانین و مقررات ذی ربط و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات و بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

 

2/5 - (1 امتیاز)
اخرین اخبار

مطالب مرتبط

پلمپ دفاتر
شرکت رایانه ای