ثبت شرکت /نمایندگی در منطقه آزاد قشم 

شرکت با مسئولیت محدود

۱٫ دو نسخه شرکتنامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
۲٫ دو نسخه تقاضا نامه که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
۳٫ دو نسخه اساسنامه شرکت با مسولیت محدود که تکمیل شده و ذیل آن به امضاء تمامی شرکاء رسیده باشد .
۴٫ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که به امضاء شرکاء رسیده باشد
۵٫ تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی شرکاء و مدیران شرکت ( در صورتیکه شرکاء اتباع خارجی باشند تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد )
۶٫ دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
۷٫ ارائه تاییدیه پرداخت حق الثبت

شرکت سهامی خاص

۱٫ دو نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص که تکمیل شده و تمامی صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد .
۲٫ دو نسخه اظهار نامه که توسط سرمایه گذار تکمیل شده و ذیل آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد .
۳٫ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس که ذیل آن توسط سهامداران و بازرسان امضاء شده باشد .
۴٫ دو نسخه صورتجلسه اولین جلسه هیئت مدیره که به امضاء کلیه اعضاء رسیده باشد
۵٫ تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی سهامداران ، مدیران و بازرسان ( در صورتیکه سهامداران خارجی باشد تصویر گذرنامه ایشان ارائه گردد )
۶٫ گواهی بانکی دال بر تادیه حداقل ۳۵ % سرمایه به یکی از بانکهای منطقه به نام شرکت در شرف تاسیس ( در صورتیکه تمام یا بخشی از سرمایه شرکت آورده غیر نقدی باشد ارائه ارزیابی قیمت آورده غیر نقدی کارشناس رسمی الزامی است )
۷٫ دریافت مجوز فعالیت اقتصادی از معاونت سرمایه گذاری سازمان
۸٫ ارائه تاییدیه پرداخت هزینه حق الثبت
۹٫ چنانچه سرمایه گذار شخصیت حقوقی باشد ارائه تصویر مصدق اسناد و مدارک ثبتی آن ضروری است .


ثبت موسسات غیر تجاری

۱٫ دو نسخه تقاضا نامه ثبت موسسات غیر تجاری
۲٫ دو نسخه اساسنامه
۳٫ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
۴٫ تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی موسسین
۵٫ ارائه مجوز فعالیت از سازمان
۶٫ ارائه تاییدیه پرداخت هزینه های ثبت

تماس با کارشناس