تغییرات شرکت در سهامی خاص

تغییرات در هیئت مدیره شرکت سهامی خاص

جهت تغییرات در ترکیب اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی خاص کلیه یا اکثریت سهامداران با تشکیل یک مجمع عادی بطور فوق العاده تشکیل می دهند و پس از امضای ذیل صورتجلسه و ارائه آن به اداره ثبت شرکت ها جهت آگاهی اقدام می نمایند. اگر در این نوع شرکت نیازی به تغییر در سمت اعضای هیات مدیره وجود داشته باشد این تغییر در صورتجلسه هیات مدیره اعمال می گردد که مدیران پس از امضای ذیل صورتجلسه آن را به اداره ثبت شرکت ها تحویل می دهند و نسبت به آگهی آن اقدام می نمایند. ضمنا حد اکثر مدت تصدی مدیران در شرکت های سهامی خاص از ۲ سال تجاوز نخواهد کرد.

تغییرات در میزان سهام شرکت سهامی خاص

جهت تغییرات در تعداد سهام و یا سرمایه شرکت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده الزامی می باشد. این نوع تغییرات می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد.

تغییرات در آدرس شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص چنانچه بخواهد محل خود را تغییر دهد باید مجمع عمومی با حضور سهامداران تشکیل دهد

و در آن سهامداران آدرس جدید را تعیین و در صورتجلسه مجمع قید می نمایند و ذیل آن را امضا می کنند.

چنانچه شرکتی بخواهد موقعیت ثبتی خود را تغییر دهد یعنی از شهری به شهر دیگر انتقال پیدا کند کلیه پرونده ی ثبتی

آن شرکت نیز از اداره مرجع به اداره جدید ارسال می گردد.

تغییرات در موضوع شرکت سهامی خاص

چنانچه یک شرکت سهامی خاص تقاضای تغییر در موضوع فعالیت خود داشته باشد و یا بخواهد موضوع فعالیت خود را بطور کل تغییر دهد تمام سهامداران شرکت با قید سهم الشرکه خود در مجمع عمومی فوق العاده شرکت حاضر می شوند و ذیل صورتجلسه را امضا میکنند. پس از تنظیم این صورتجلسه ، یکی از سهامداران و یا وکیل رسمی شرکت با مراجعه به واحد تغییرات اداره ثبت شرکت ها جهت اطلاع عموم نسبت به صدور آگهی آن اقدام می کند.

تغییرات در نام شرکت سهامی خاص

جهت تغییر در نام شرکت سهامی خاص می بایست در جلسه مجمع عمومی فوق العاده تمامی سهامداران حاضر و نسبت به تغییر نام شرکت تصمیم گیری نمایند. پس از پایان مجمع صورتجلسه امضا شده و به واحد تغییرات اداره ثبت شرکت ها ارائه میگردد. این امر مستلزم این است که یکی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به انجام این تغییرات اقدام نماید. در صورتی که نام انتخاب شده قابل ثبت باشد و قبلا نیز توسط شرکت دیگری ثبت نشده باشد پس از تائید اداره ثبت شرکت ها صدور آگهی انجام می شود.

تغییرات در میزان سهام سهامداران شرکت سهامی خاص

تغییرات در تعداد سهم سهامداران یا ارزش اسمی سهم در شرکت سهامی خاص از طریق نقل و انتقال سهام و افزایش سرمایه شرکت قابل انجام می باشد.

به دو روش قابل انجام می باشد:

از طریق امضای ذیل دفاتر سهام

از طریق نقل و انتقال سهام در اداره دارایی و اداره ثبت شرکت ها

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟