ابطال کارت بازرگانی

متقاضی ابطال کارت بازرگانی با در دست داشتن اصل کارت بازرگانی و یک برگ تقاضای ابطال به واحد ثبت نام در دفتر بازرگانی مراجعه ومدارک مزبور ارائه شود و مسئول مربوطه نسبت به ثبت تقاضانامه و درج شماره در روی آن مراتب را در دفتر ثبت می نماید پس از ثبت به اتاق بازرگانی مراجعه و مدارک مذکور در صفحات بعدی تهیه و تحویل گردد.

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی )

تقاضای شرکت در ٢ نسخه

گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و کپی آن

اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل

صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکتها مبنی برانحلال شرکت

تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شرکت

اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم

تذکر ١- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه کنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذکر ٢- کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

تذکر ٣- در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار کافی است .

تذکر ٤- در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی ( ویژه اشخاص حقیقی )

تقاضای شخص در ٢ نسخه

گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و کپی آن

اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ٢ نسخه اصل

اصل کارت و کپی صفه ١و٢

تذکر ١- اشخاص اعم حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند درتهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی ویا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه کنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی دراداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت.

تذکر ٢- کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است.

تذکر ٣-در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار کافی است .

تذکر ٤- در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد

این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟